Project Description

สำหรับ – ผู้ที่เป็นเบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, ไขมันในเลือดสูง

พลังงานเฉลี่ย / วัน Small size = 1,500 kcal
Large size = 1,800 kcal

✨ Low-Medium glycemic index
✨ Low salt and low cholesterol
✨ Good fat prevented cardiovascular diseases
One day set = 3 meals + Salad 1 box

** ราคาของคอร์สอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทีมแพทย์โภชนาการและความซับซ้อนของตัวโรค ทั้งนี้จะมีการชี้แจงให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

Order Now!